W Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu realizowany jest projekt „As kompetencji”. Liderem projektu jest Uniwersytet Szczeciński natomiast partnerem Combidata Poland sp. z o.o.

Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego w okresie od października 2009 do sierpnia 2012r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „As kompetencji” jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych lub z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Założeniem projektu jest objęcie wsparciem 1920 uczniów klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 ze szkół ponadgimnazjalnych i ich uczestnictwo w projekcie przez 3 lata szkolne, przy czym:

  • 1800 uczniów w 180 Uczniowskich Grupach Projektowych, liczących po 10 uczniów będzie rozwijało swoje zainteresowania i kompetencje w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach,
  • 120 uczniów w 12 naukowych Kołach Projektowych, liczących po 10 uczniów będzie rozwijało swoje zainteresowania i kompetencje w ramach zajęć pozaszkolnych organizowanych na uczelniach wyższych w województwach objętych projektem.

Projekt przewiduje stworzenie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną.

Ponadregionalny Szkolny Ruch Naukowy jest zbudowany w oparciu o dwa zasadnicze nurty: Uczniowskie Grupy Projektowe oraz Naukowe Koła Projektowe.

W naszej szkole działają dwie dziesięcioosobowe Uczniowskie Grupy Projektowe. Utworzone one zostały spośród uczniów pierwszej klasy technikum roku szkolnego 2009/2010, którzy w trakcie kolejnych 3 lat szkolnych, będą rozwijać swoje kompetencje w obszarze matematyki i fizyki oraz przedsiębiorczości.

Program Uczniowskich Grup Projektowych zakłada rozwój kompetencji kluczowych uczniów z zastosowaniem atrakcyjnej metody projektowej wspartej nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, które po zakończeniu projektu zostaną nieodpłatnie przekazane szkołom współpracującym.

Efektem realizowanych przez grupę w każdym semestrze zajęć pozalekcyjnych będzie prezentacja wykonanego projektu o tematyce określonej w Portalowym Zasobie Kompetencji.

Semestralne projekty będą podlegały ocenie przez Zespół Oceny Projektów składający się z pracowników uczelni wyższej. Dwanaście Uczniowskich Grup Projektowych, które uzyskają najwyższe miejsca w powstałym w wyniku oceny rankingu, otrzyma nagrody na organizowanym co roku uczelnianym Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych.

Każda grupa będzie w trakcie roku szkolnego współpracować zdalnie z partnerska grupą z innej szkoły tworząc projekt międzyszkolny. Na koniec roku szkolnego projekty te podlegać będą ocenie. Nagrodą dla 4 najlepszych Międzyszkolnych Grup Projektowych będą wycieczki do krajowych ośrodków naukowo-badawczych.

Obecnie Uczniowska Grupa Projektowa o kompetencji przedsiębiorczość opracowuje temat: „Lokalny rynek pracy - szanse i zagrożenia dla absolwentów szkól regionu i Polski”, a grupa o kompetencji matematyczno-fizycznej: „Zjawiska optyczne w atmosferze”. Obydwie grupy swoją prezentację muszą wysłać drogą elektroniczną do realizatorów projektu do dnia 31 sierpnia 2010r.

 

Grupa o kompetencji matematyczno-fizycznej

Wraz z początkiem maja 10 członków grupy matematyczno-fizycznej, przyszłych techników mechatroników, rozpoczęło prace nad projektem „Zjawiska optyczne w atmosferze”. Dodatkowo dołączył do nich jeden uczeń rezerwowy.

Uczniowie poszerzali swoją wiedzę z fizyki, z zakresu optyki geometrycznej, falowej i kwantowej oraz obserwowali zjawiska występujące w otaczającym świecie.

Dodatkowo konieczne było poszerzenie wiedzy z matematyki, zakresu trygonometrii i statystyki matematycznej. Nierzadko koniecznym było by spotkania odbywały się w soboty i trwały nieprzerwanym maratonem 6 godzin. Po takich zajęciach twarzach uczniów malowało się zmęczenie, które zastępowało początkowy entuzjazm.

Efektem finalnym prac było stworzenie prezentacji multimedialnej odzwierciedlającej zdobytą wiedzę.

15 czerwca grupa matematyczno-fizyczna wraz z zaproszonymi kolegami z innych klas technicznych uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej na temat „Silników termodynamicznych”.

Obecnie wysłaliśmy już przygotowaną prezentację z efektami naszej pracy i czekamy na wyniki pierwszej części projektu, w którym spośród wszystkich nadesłanych 90 prac zostaną wylosowane 4 najlepsze. Ich autorzy zostaną zaproszeni i nagrodzeni na najbliższym Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, który odbędzie się już we wrześniu.


Grupa o kompetencji przedsiębiorczość

Grupa o kompetencji przedsiębiorczość spotykała się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów z klasy I  technikum ekonomicznego (10 osób z listy podstawowej, 4 osoby z listy rezerwowej). Zadaniem grupy było opracowanie tematu: „Rynek lokalny pracy-szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski”. Uczniowie pracowali w dwóch grupach, z których jedna z nich opracowywała rynek pracy, a druga rynek edukacyjny. Efektem pracy obydwóch grup było utworzenie prezentacji w programie Power Point. Prezentacja ta zostanie wysłana elektronicznie do realizatorów projektu do dnia 31.08.2010 roku.

W trakcie realizacji projektu, grupa projektowa wraz z opiekunem, odbyła wycieczkę do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu (27.05.2010r.) w celu poznania zasad funkcjonowania tej instytucji oraz pozyskania informacji niezbędnych do opracowania tematu projektowego. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z doradcą zawodowym oraz z opiekunem Klubu Pracy.

W ramach projektu „As kompetencji” został zorganizowany w naszej szkole wykład pokazowy na temat rynku kapitałowego, prowadzony przez wykładowcę z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się czym są papiery wartościowe, jakie są ich rodzaje oraz w jaki sposób funkcjonuje giełda papierów wartościowych. Wykładowca przekazał słuchaczom wiele cennych, praktycznych wskazówek dotyczących gry na giełdzie.

 

 


Projekty

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.